Дружествено и Търговско право. Несъстоятелност

Дружествено право

Екипът ни консултира клиентите във всички аспекти на дружественото право, а именно:

– регистрация на дружества в Търговския регистър;

– вписване на промени в обстоятелствата (промяна на адрес и седалище на управление, промяна на управител, промени в предмета на дейност  и др.);

– промени в капитала на дружество, включително чрез апорт (непарична вноска) на имущество; увеличаване и намаляване на капитала;

– продажба или друг вид придобиване на дружествени дялове или акции;

– преобразуване на дружества: сливане, вливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма;

– обявяване на действителните собственици;

– правни консултации и съдействие за провеждането на Общи събрания, разрешаване на спорове между съдружници/акционери, както и спорове между тях и съответното дружество;

 – обявяване на годишен финансов отчет, както и на други подлежащи на обявяване документи;

съдействие при ликвидация на юридическо лице (покана, прекратяване и заличаване).

Предлагаме и правни услуги по регистрация на юридически лица с нестопанска цел, включително, но не само: сдружения, фондации, политически партии, спортни клубове и други видове дружества в частна полза или за общественополезна дейност.

Търговско право

Изготвяме проекти на търговски договори, както и осъществяваме представителство в преговори по сключването на такива договори.

Предоставяме консултации относно местното и международно търговско право, съблюдавайки спазването на принципите на сключване на международни търговски договори. Изготвяме становища и по вече сключени търговски договори.

Несъстоятелност

Осъществяваме пълно юридическо съдействие и представителство на дружества в неплатежоспособност или свръхзадълженост, както и на кредитори на такива дружества, чиито вземания следва да се предявят в рамките на производство по несъстоятелност.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button