Вещно право. Покупко - продажба на недвижими имоти

Пълно правно обслужване по сделки с недвижими имоти

При всички видове сделки с недвижими имоти предлагаме правно съдействие от началния момент до сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт.

Пълното правно обслужване, което предлагаме, включва следните услуги:

– изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

– Проверка и съдействие за набавянето на необходимите за покупко-продажбата на недвижим имот документи, включително, но не само: удостоверение за данъчна оценка на имота; удостоверение за семейно положение; удостоверение за брачен режим; удостоверение за наличие/липса на вещни тежести; предходни актове за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба на държавно/общинско жилище/; кадастрална схема на имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и други;

– извършване на проверка на продавача/купувача – неговата представителна власт, наличие на информация за съдебни дела, и друга информация;

– изготвяне на проект на нотариален акт, както и съдействие пред нотариус, придружавайки клиента на сделката. В случай, че поради местонахождението си или поради други пречки клиентът няма възможност да участва лично при сключване на сделката, ние осигуряваме представителство чрез изрично пълномощно.

– съдействие при предаване владението на имота , ако е необходимо съставяне на приемо-предавателен протокол;

– координиране на отношенията с банката кредитор, ако клиентът ползва кредит; проследяваме издаването на писмо за ангажимент, съдействаме при учредяване на законна/договорна ипотека;

– оказване на съдействие, ако продажната цена ще бъде изплатена чрез договор за доверителна или ескроу сметка.

 

Освен гореизброените услуги ние предлагаме и:

 – консултации, проверка или подготовка на документи, свързани с учредяване, прехвърляне и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти – вещно право на строеж, право на преминаване, сервитути, право на ползване и т.н.

– правно съдействие в разрешаването на проблеми, свързани със Закона за Кадастъра и Имотния регистър, с имотни граници, неуредени регулационни сметки, коректно нанасяне на апартаменти, къщи и парцели в издаваните от АГКК схеми, както и подготовка и снабдяване с цялата необходима документация.

 

Регистрация в данъчните служби, Регистър Булстат, както и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Извършваме всички необходими регистрации на реализирана покупко-продажба на имот в местните данъчни служби /ако е приложимо/, регистър Булстат, Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, на територията на цялата страна.

Придобиване на недвижим имот по давност

Придобиването на недвижим имот по давност е един от начините за възникване на право на собственост в полза на дадено лице. Ако сте упражнявали владение върху имота за период от 5 или 10 години, бихте могли да претендирате за право на собственост по давност върху него.

В тази връзка предлагаме консултации по конкретни казуси, свързани с прилагането на института на придобивната давност. В допълнение, можем да Ви съдействаме със снабдяването на всички необходими за имота документи, както и да Ви представляваме пред нотариус при изготвяне и оформяне на нотариалния акт (документ за собственост върху имота).

Погасяване на задължения по давност

Погасителната давност е период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере вземането си по съдебен ред, включително с помощта на съдебни изпълнители.

За да се погаси едно вземане по давност, е необходимо да изтече приложимият по отношение на него срок на давност. Законът за задълженията и договорите /ЗЗД/ установява общ давностен срок от 5 години, който се прилага, ако няма друга давност за конкретния случай. Често има други – различни срокове от общия петгодишен и те са тригодишни, едногодишни, тримесечни, шестмесечни, както и десетгодишна давност за физически лица.

Ние асистираме на нашите клиенти, които са в правото си да се позоват на вече изброените давностни срокове с цел погасяване на своите задължения.

Делба на недвижим имот

Ако сте съсобственик на недвижим имот заедно с поне още едно лице и желаете Вашата съсобственост да бъде прекратена поради една или друга причина, то ние можем да Ви представляваме при оформянето на делбата (както на доброволна, така и при съдебна делба на имота).

По отношение на доброволна делба – можем да проведем преговори с другия съсобственик на имота, да се снабдим с необходимата документация и да организираме пред нотариус подписването на договора за доброволна делба (документ за собственост).

В случай непостигане на съгласие за доброволна делба, можем да подготвим иск за съдебна делба, да Ви представляваме по делото, като защитим Вашите интереси и се снабдим със съдебно решение, което е титул за собственост.

Защита на правото на собственост

В случай, че считате правото Ви на собственост върху даден недвижим имот е накърнено или отнето чрез недобросъвестни действия на трети лица (неправомерно владеене на чужд имот, отказ за напускане на имота от наематели или самонастанили се лица и др.), ние можем да Ви представляваме при осъществяването на действия по защита на Вашите права и законни интереси.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button