Енергетика и околна среда

Висококвалифицирани адвокати и юридически консултанти, работещи с „Еквитум“, ситуирани в Пловдив и страната, предоставят правни услуги на инвеститори в секторите Енергетика и Околна среда, като ги консултират относно спазване на съответната правна рамка при извършване на стопанската им дейност, както и при реализирането на техните проекти в България.

 

В областта на енергетиката имаме задълбочени познания в административните процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар, в изготвянето на договори по доставка и закупуване на електроенергия, природен газ, изграждането и присъединяването на нови енергийни обекти, в реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и др.

 

В областта на околната среда предоставяме консултации по въпроси, отнасящи се до екологичното законодателство с оглед реализация на инвестиционни проекти в различните етапи до снабдяването с разрешителни, свързани с околната среда. Консултираме във връзка с проучвания въздействието върху околната среда, екологични оценки (ЕО), оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съвместимост (ОС). Осигуряваме процесуално представителство по дела, свързани с опазването на околната среда.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button